برچسب: تاثیر لوگو در برند

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

چرا کسب کار شما نیاز به طراحی لوگو دارد

اهمیت طراحی لوگو طراحی لوگو در همه جا هست. هنگامی که به اطرافمان نگاه می‌کنیم می‌توانیم به راحتی حداقل ده لوگوی مختلف را بدون تلاش بشماریم. لوگو‌ها همه جا پراکنده شده‌اند و در فرهنگ و سبک زندگی ما جا گرفته‌اند. لوگوها بر تصمیم‌های ما تأثیر می‌گذارند، ارتباط برقرار می‌کنند و ارزش‌های یک شرکت را نشان