برچسب: تایپیست متن

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

تفاوت تایپیست کتاب با تایپیست فایل صوتی

چه تفاوتی میان یک تایپیست کار متن و یک تایپیست کار فایل صوتی وجود دارد؟     تایپیست: در تایپ متن را به صورت دستی تایپ می کنیم. تایپ صوتی قابلیت تبدیل گفتار به نوشتار را دارد و با استفاده از فناوری های شناخت زبانی و هوش مصنوعی امکان پذیر است. در سیستم تایپ متنی