برچسب: تغییر لوگوی شرکت slack

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

لوگوی شرکت slack

لوگوی شرکت slack     تغییر لوگوی شرکت slack: گاهی برخی از شرکتها تصمیم می گیرند طرح لوگو ی خود را تغییر دهند. می توان یکی از دلایل این امر را جلب نظر بینندگان و مشتریان دانست. به طور کلی ، تنها دلیل تغییر لوگو در یک شرکت می تواند ضعیف بودن طراحی لوگو ی