برچسب: رنگ آبی در طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

رنگ آبی در طراحی لوگو

چرا رنگ آبی بیشترین استفاده را در طراحی لوگوها دارد؟ رنگ آبی در طراحی لوگو:استفاده از رنگ مناسب نقش مهمی در به خاطر سپردن لوگو در ذهن بیننده دارد. شناسایی رنگ مناسب برای لوگو شهرت برند شما تا ۸۰ درصد افزایش می دهد. انتخاب یک پالت رنگی مناسب از مهمترین نکته هایی است که در