برچسب: مفهوم اشکال در طراحی لوگو

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

مفهوم اشکال در طراحی لوگو

مفهوم اشکال در طراحی لوگو     مفهوم اشکال در طراحی لوگو: ذهن و مغز انسان نسبت به اشکال هندسی مختلف مانند دایره ، مثلث ، مربع ، مستطیل ، هرم و… واکنش های مختلفی از خود نشان می دهد.  نحوه به کارگیری این اشکال و خطوط می تواند انتقال دهنده پیامی به مخاطب باشد.