برچسب: طراحی بنر تک تصویری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

انواع بنر

انواع بنر     انواع بنر: بنر ، طرحی چاپی و گرافیکی است که پیام و مفهوم مشخصی را به مخاطب انتقال می دهد. از بنر در انجام کارهای تبلیغاتی و تجاری استفاده می شود. استفاده از بنر تاثیر زیادی در گسترده شدن و رونق فعالیت شما دارد. بنرها از نظر جنس به انواع بنرهای